Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN M’ INC

ALGEMEEN

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant kennis genomen heeft en die prevaleren op gebeurlijke algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De klant draagt er zorg voor dat alle relevante informatie dewelke verband houdt met de uit te voeren dienstverlening aan M’INC wordt overgemaakt. De op de website of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten. Deze kosten worden berekend aan de hand van het aantal kilometers en aan en vast tarief per kilometer. Het tarief is afhankelijk van de aard van de bestelling door de klant.
 4. M’INC behoudt zich te allen tijde het recht voor om eenzijdig de prijzen te wijzigen in functie van de inflatie en/of kostenstijging van de goederen, grondstoffen, transport, brandstof, arbeid, toename belastingen en taksen en schommelingen van de wisselkoers (niet limitatieve lijst).
 5. Na iedere bestelling of reservatie zal een opdrachtbevestiging worden verzonden aan de klant waarin de specificaties en betalingsmodaliteiten omtrent het gereserveerde goed of de gereserveerde prestatie duidelijk wordt omschreven.
 6. M’INC werkt met de beste kwaliteit van decoratiemateriaal. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor het kapot springen, leeglopen en/ of verkleuren. Meespelende factoren dienaangaande zijn statische elektriciteit, zonlicht, geen constante temperaturen,…
 7. In geval van overmacht wordt M’INC ontheven van iedere aansprakelijkheid en behoudt M’ INC zich het recht voor alle overeenkomsten en bestellingen op te zeggen, zonder enig recht op schadeloosstelling ten behoeve van de klant. Gevallen van overmacht zijn o.m. (niet limitatief) oorlog of mobilisatie, lock-out, ongunstige weersomstandigheden, staking, transportstoornissen,
 8. M’INC kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden geacht voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- of afbouw van de decoratiematerialen.
 9. M’INC behoudt het eigendomsrecht van de gehuurde materialen. M’INC behoudt het eigendomsrecht van de gekochte en geleverde materialen tot aan de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 10. Voor ballondecoratie waarbij extra materiaal dient te worden voorzien (voetplaten, frames, … ) wordt een waarborg gevraagd waarvan het bedrag afhankelijk is van de gewenste decoratie. Voormeld waarborgbedrag wordt integraal terugbetaald aan de klant bij inlevering van de extra materialen.
 11. Bij annulering van de bestelling door de klant, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% op het overeengekomen bedrag.
 12. In afwijking van art. 11 heeft de consument recht op verzaking gedurende 14 dagen na de bevestiging van de bestelling ingeval van bestelling buiten de kantoren van M’INC. Voormeld verzakingsrecht vervalt ingeval er maatwerk werd besteld.
 13. De facturen van M’INC zijn betaalbaar op de vervaldag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn ad. 8%. Daarenboven zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% op het factuurbedrag.
 14. Iederedeelbetalingzaleerstwordentoegerekendopdekosten,danopdeintrestenenvoorheteventuele saldo op de hoofdsom.
 15. Om in aanmerking te worden genomen, dienen de facturen geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven.
 16. Eventuele klachten aangaande geleverde goederen/ diensten dienen M’INC toe te komen middels aangetekend schrijven uiterlijk acht dagen na de levering van de goederen/ diensten.
 17. De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengen geenszins de ongeldigheid van de overeenkomst of andere bepaling van deze algemene voorwaarden met zich mee.
 18. Op iedere overeenkomst tussen M’INC en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd om kennis te nemen van het geschil. M’INC behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil aanhangig te
  maken voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de klant zijn/haar woonplaats / maatschappelijke zetel heeft.
 19. Webshop

 20. Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling middels de webshop dient de klant zich te registreren. Registratie is een voorwaarde om te kunnen bestellen. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden geregistreerd en worden op geen enkele wijze ter beschikking gesteld van derden.
 21. Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Na plaatsing van de bestelling op de website, wordt de bestelling bevestigd en komt er een overeenkomst tot stand tussen de klant en M’INC.
 22. De consument beschikt over een herroepingsrecht bij bestelling via de webshop. De consument kan de bestelling kosteloos annuleren binnen de 14 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling. Na voornoemde periode wordt de bestelling definitief. Ingeval de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zullen reeds betaalde bedragen integraal worden teruggestort. De goederen dienen te worden geretourneerd aan M’INC. De kosten voor retournering zijn ten laste van de consument.
 23. Bij bestelling van ballondecoraties of ballongeschenken via de webshop vervalt het herroepingsrecht en heeft de consument geen recht om van de aankoop af te zien aangezien deze producten op maat worden vervaardigd en een beperkte levensduur hebben.
 24. M’INC behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder verantwoording.
 25. Alle via de webshop bestelde artikelen dienen betaald te worden middels bankcontact/ mister Cash ofmiddels paypal.
 26. De levertermijn zoals vermeld bij de bestelling zijn indicatief. Overschrijding ervan zal nooit aanleidinggeven tot enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens M’INC.